Individual - FEMALE

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 Individual
1 Gjovik, Saige (77) 86 - 0 88 - 2 88 - 2 88 - 2 89 - 1 93 - 3 532 - 10
2 Haiby, Kaytlin (85) 84 - 1 90 - 1 90 - 1 86 - 1 83 - 0 80 - 1 513 - 5