Sitting - Nebraska

Rank Participant Region Sitting
1 Bohl, Danika (4502) Mitchell, NE 87 - 0
2 Waite, Isaiah (031204) Mitchell, NE 85 - 2
3 Smith, TJ (110806) Mitchell, NE 82 - 0
4 Ridgeway, Spencer (1122) Mitchell, NE 79 - 1
5 Samoya, David (101) Mitchell, NE 79 - 1
6 Rahmig, Austin (103) Mitchell, NE 68 - 1
7 Fuentes, Tucker (102) Mitchell, NE 64 - 1
8 Fisher, Madyson (010406) Mitchell, NE 63 - 1
9 Waite, Josie (061506) Mitchell, NE 53 - 0
10 Schleicher, Cadence (021406) Mitchell, NE 41 - 0