Individual - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 Individual
1 Zwart, Cameron Cody (103) Wyoming, MI 97.3 92.0 96.8 98.4 95.4 97.6 577.5
2 Coulston-Gerigk, Cassie Cathyrine (105) Wyoming, MI 98.7 93.9 89.4 98.4 94.6 95.1 570.1
3 Valladares, Christina I (113) Wyoming, MI 95.8 95.7 92.6 88.9 91.6 78.8 543.4
4 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 101.6 101.2 100.3 0.0 0.0 0.0 303.1
5 Swett, Kate (352401) APO, DEU 98.2 103.0 101.3 0.0 0.0 0.0 302.5
6 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 99.9 98.3 102.2 0.0 0.0 0.0 300.4
7 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100.0 101.6 95.7 0.0 0.0 0.0 297.3