Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Perrin, Natalie Ann (114) Wyoming, MI 103.4 103.4 104.2 311.0
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 105.0 100.5 104.8 310.3
3 Beard, Adrianna G (110) Wyoming, MI 104.5 101.4 101.6 307.5
4 Walrath, Emme (101) Wyoming, MI 103.5 100.1 102.5 306.1
5 Swett, Kate (352401) APO, DEU 102.6 98.5 103.4 304.5
6 Michalak, Braden E (112) Wyoming, MI 103.9 98.2 101.3 303.4
7 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 102.5 102.1 97.5 302.1
8 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 104.0 96.9 99.2 300.1
9 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 100.8 96.4 101.2 298.4
10 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 94.5 101.1 98.0 293.6
11 Valladares, Christina I (113) Wyoming, MI 96.4 92.3 92.4 281.1